Senaste nytt

Forskning vid Linnéuniversitet

Som flera av er säkerligen uppmärksammat så har det den senaste tiden i ett flertal media rapporterats om forskning bedriven vid Linnéuniversitetet som sägs visa att raser av kamphundstyp är överrepresenterade vid angrepp på människor och andra hundar. Undersökningen har inte genomgått någon vetenskaplig granskning utan publicerats i en självutgiven bok. Vi har tillsammans med rasklubbarna för American Staffordshire Terrier, American Bulldog och American Bully, gått igenom den forskning som ligger till grund för rapporteringen. Vi konstaterar att undersökningen, och det sätt den presenteras på, innehåller stora vetenskapliga brister. Vid presentation av resultaten bortses helt från de stora osäkerheter i rasidentitet som materialet förefaller vara behäftat med. Vidare finns det begränsningar i den metodik som tillämpats. Sammantaget innebär dessa brister att det utifrån materialet inte går att dra slutsatser om specifika raser, varken när det gäller det begränsade antal fall som studerats eller på generell nivå. Länk till granskningen:

https://www.hundlaroverket.se/Homepage/Download-File/f/1139418/h/a919f1835efc25bcc6715734bc5cd0a2/Gr...

Vi har tillsammans påtalat dessa brister för Linnéuniversitetet. Vi har vidare påtalat det olämpliga i att använda denna undersökning, samt ytterligare en självutgiven och ytterst vinklad bok "Misunderstood nannydogs, a critical and objective analysis of the facts and myths concerning Pit Bulls" som obligatorisk kurslitteratur på kurser i djurskydd som riktar sig till bland annat djurskyddsinspektörer, poliser och åklagare. Vi inväntar nu respons från Linnéuniversitetet avseende hur de ser på situationen.


Det finns vidare en text "Pitbullterrier som djurskyddsproblem", vilken baseras på den aktuella undersökningen, som är publicerad av den juridiska informationstjänsten JP Infonet, Vi har därför även uppmärksammat JP Infonet på de stora brister vi ser. Alla frågor rörande denna undersökning skickas till: bulldoggfakta@gmail.com

Uppdatering

Många av er undrar säkert vad som hänt sedan vi uppmärksammade Linnéuniversitetet samt JP Infonet på de brister vi ser i boken "Min hund är egentligen snäll - Jag vet inte varför den gjorde så här" vilken har använts som obligatorisk kurslitteratur, samt i texten "Pitbull terrier som djurskyddsproblem" vilken finns publicerad hos den juridiska webtjänsten JP Infonet.

När det gäller Linnéuniversitetet frågade vi hur de avser att hantera den osaklighet som finns i boken, vad de gör för att motverka de konsekvenser denna osaklighet kan leda till, samt hur säkerställer de att den undervisning de ger är korrekt och vetenskapligt baserad. Den enda respons vi fått från Linnéuniversitetet är att kursplanerna inför nästa gång kurserna ges kommer att granskas i enlighet med nya rutiner från 2018 och att våra synpunkter kommer att beaktas när så sker. Nu i mitten av mars publicerades en uppdaterad kursplan för kursen "2XN003 Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter". Vi noterar med glädje att boken "Min hund är egentligen snäll - Jag vet inte varför den gjorde så här" samt ytterligare en självutgiven bok "Misunderstood nannydogs, a critical and objective analysis of the facts and myths concerning Pit Bulls" inte längre finns med som obligatorisk kurslitteratur. Vi tolkar detta som att Linnéuniversitetet gör samma bedömning som vi gjort; att dessa böcker brister i både vetenskaplighet och saklighet och därmed inte har på en universitetskurs att göra. Vad gäller JP Infonet har vi inte fått någon respons avseende hur de ser på texten "Pitbull terrier som djurskyddsproblem". Företagets skrivningar om att vara "lyhörda", att de samarbetar med experter för "kvalitetssäkring" av av sin information och att "Kunskap och kompetens står i fokus för allt vi gör" förefaller inte gälla inom detta område.